خروجی آر اس اس چاپ خبر ارسال خبر
شماره خبر شماره خبر : 0 تاریخ ارسال خبر تاریخ ارسال: نویسنده توسط: مدارس غیر انتفاعی
» خلاصه خبر :
» متن کامل خبر :

برچسب ها:
توسط: حسين در تاریخ: 93/06/04-14:30
سلام عليکم
توسط: ر در تاریخ: 93/04/16-11:10
اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پسرانه علامه جعفري (2 ) جهت ادامه تحصيل و پذيرش از دانش آموزان پايه دوم براي رشته هاي رياضي و تجربي ، سال تحصيلي 4 9 / 3 9 بر اسا س موارد ذيل ثبت نام بعمل مي آورد. الف)شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري (2 ) << بدون آزمون>> - کارنامه قبولي خردادماه با معدل کل 18 - نمره دروس: رياضي، فيزيک، شيمي، و علوم زيستي 17 به بالا - تبصره: چنانچه از دروس فوق نمره زير حد نصاب باشد، داوطلب موظف به شرکت در آزمون آن درس خواهد بود. - نمره انضباط عالي ب)شرايط پذيرش دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري 2 و ساير مدارس <<آزمون ورودي>> 1 – حداقل معدل کل جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد 2 -مدارک لازم: -کپي شناسنامه، کپي کارنامه، پوشه قرمز، عکس 4 /3 - هزينه آزمون به مبلغ 000 /0 5 1 ريال طي فيش بانکي به حساب 15394 بانک تجارت شعبه بعثت 3 – محل ثبت نام: شهرک بعثت ميدان بسيج – روبروي هتل- دبيرستان علامه جعفري (2 ) 4 – تلفن هاي تماس: 2422113 -2422383 5 – مح
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:09
اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پسرانه علامه جعفري (2 ) جهت ادامه تحصيل و پذيرش از دانش آموزان پايه دوم براي رشته هاي رياضي و تجربي ، سال تحصيلي 4 9 / 3 9 بر اسا س موارد ذيل ثبت نام بعمل مي آورد. الف)شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري (2 ) << بدون آزمون>> - کارنامه قبولي خردادماه با معدل کل 18 - نمره دروس: رياضي، فيزيک، شيمي، و علوم زيستي 17 به بالا - تبصره: چنانچه از دروس فوق نمره زير حد نصاب باشد، داوطلب موظف به شرکت در آزمون آن درس خواهد بود. - نمره انضباط عالي ب)شرايط پذيرش دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري 2 و ساير مدارس <<آزمون ورودي>> 1 – حداقل معدل کل جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد 2 -مدارک لازم: -کپي شناسنامه، کپي کارنامه، پوشه قرمز، عکس 4 /3 - هزينه آزمون به مبلغ 000 /0 5 1 ريال طي فيش بانکي به حساب 15394 بانک تجارت شعبه بعثت 3 – محل ثبت نام: شهرک بعثت ميدان بسيج – روبروي هتل- دبيرستان علامه جعفري (2 ) 4 – تلفن هاي تماس: 2422113 -2422383 5 – مح
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:09
اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پسرانه علامه جعفري (2 ) جهت ادامه تحصيل و پذيرش از دانش آموزان پايه دوم براي رشته هاي رياضي و تجربي ، سال تحصيلي 4 9 / 3 9 بر اسا س موارد ذيل ثبت نام بعمل مي آورد. الف)شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري (2 ) << بدون آزمون>> - کارنامه قبولي خردادماه با معدل کل 18 - نمره دروس: رياضي، فيزيک، شيمي، و علوم زيستي 17 به بالا - تبصره: چنانچه از دروس فوق نمره زير حد نصاب باشد، داوطلب موظف به شرکت در آزمون آن درس خواهد بود. - نمره انضباط عالي ب)شرايط پذيرش دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري 2 و ساير مدارس <<آزمون ورودي>> 1 – حداقل معدل کل جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد 2 -مدارک لازم: -کپي شناسنامه، کپي کارنامه، پوشه قرمز، عکس 4 /3 - هزينه آزمون به مبلغ 000 /0 5 1 ريال طي فيش بانکي به حساب 15394 بانک تجارت شعبه بعثت 3 – محل ثبت نام: شهرک بعثت ميدان بسيج – روبروي هتل- دبيرستان علامه جعفري (2 ) 4 – تلفن هاي تماس: 2422113 -2422383 5 – مح
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:09
اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پسرانه علامه جعفري (2 ) جهت ادامه تحصيل و پذيرش از دانش آموزان پايه دوم براي رشته هاي رياضي و تجربي ، سال تحصيلي 4 9 / 3 9 بر اسا س موارد ذيل ثبت نام بعمل مي آورد. الف)شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري (2 ) << بدون آزمون>> - کارنامه قبولي خردادماه با معدل کل 18 - نمره دروس: رياضي، فيزيک، شيمي، و علوم زيستي 17 به بالا - تبصره: چنانچه از دروس فوق نمره زير حد نصاب باشد، داوطلب موظف به شرکت در آزمون آن درس خواهد بود. - نمره انضباط عالي ب)شرايط پذيرش دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري 2 و ساير مدارس <<آزمون ورودي>> 1 – حداقل معدل کل جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد 2 -مدارک لازم: -کپي شناسنامه، کپي کارنامه، پوشه قرمز، عکس 4 /3 - هزينه آزمون به مبلغ 000 /0 5 1 ريال طي فيش بانکي به حساب 15394 بانک تجارت شعبه بعثت 3 – محل ثبت نام: شهرک بعثت ميدان بسيج – روبروي هتل- دبيرستان علامه جعفري (2 ) 4 – تلفن هاي تماس: 2422113 -2422383 5 – مح
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:09
اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پسرانه علامه جعفري (2 ) جهت ادامه تحصيل و پذيرش از دانش آموزان پايه دوم براي رشته هاي رياضي و تجربي ، سال تحصيلي 4 9 / 3 9 بر اسا س موارد ذيل ثبت نام بعمل مي آورد. الف)شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري (2 ) << بدون آزمون>> - کارنامه قبولي خردادماه با معدل کل 18 - نمره دروس: رياضي، فيزيک، شيمي، و علوم زيستي 17 به بالا - تبصره: چنانچه از دروس فوق نمره زير حد نصاب باشد، داوطلب موظف به شرکت در آزمون آن درس خواهد بود. - نمره انضباط عالي ب)شرايط پذيرش دانش آموزان پايه دوم دبيرستان علامه جعفري 2 و ساير مدارس <<آزمون ورودي>> 1 – حداقل معدل کل جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد 2 -مدارک لازم: -کپي شناسنامه، کپي کارنامه، پوشه قرمز، عکس 4 /3 - هزينه آزمون به مبلغ 000 /0 5 1 ريال طي فيش بانکي به حساب 15394 بانک تجارت شعبه بعثت 3 – محل ثبت نام: شهرک بعثت ميدان بسيج – روبروي هتل- دبيرستان علامه جعفري (2 ) 4 – تلفن هاي تماس: 2422113 -2422383 5 – مح
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:08
دبستان ابوذر غفاري دبستان شهداي بسيج دبستان عاطفه دبستان فاطميه دبستان مهديه دبستان ميلاد دبستان نيايش دبستان ياسين راهنمايي شهيد تندگويان راهنمايي رضوان راهنمايي شهداي پتروشيمي راهنمايي شهيدصياد شيرازي راهنمايي شهيدفهميده راهنمايي مرضيه راهنمايي نجابت دبيرستان خوارزمي دبيرستان علامه جعفري دبيرستان شانزده آذر دبيرستان فردوسي دبيرستان مولوي دبيرستان مکتب الزهرا دبيرستان علامه جعفري 2 دبيرستان شمس تبريزي امروز دوشنبه 16 تير 1393 امروز دوشنبه 16 تير 1393 صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد صفحه اصلي آرشيو اخبار ارتباط با ما آمار بازديد آخرين اخبار و اطلاعيه ها: برگزاري آزمون ورودي پايه اول عمومي - سال تحصيلي 4 9 /3 9 شماره خبر : 1 تاريخ ارسال: 93/02/31 توسط: مدارس غير انتفاعي << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>>در سال تحصيلي4 9 / 3 9 » خلاصه خبر : اطلاعيه << شرايط ثبت نام در پايه دوم دبيرستان پسرانه علامه جعفري (2 )>> دبيرستان غير دولتي پس
توسط: بي در تاریخ: 93/04/16-11:07
سلام خدافظ
توسط: مهمان در تاریخ: 93/04/16-02:20
چرامن نبايد ثبت نام شم چنانکه دانش اموزاني بامعدله کمتر ازمن ثبت نام ميکنم ولي من نه من تو ازمون دراومدم ولي شما پارتي بازي کرديد ودانش اموزاني که حقشان نبود و شکايت کردند دراومدند
توسط: استاد در تاریخ: 93/03/19-18:53
حالا اگه طرف تجديد باشه ولي معدل بالاي 14 باشه و توي آزمون ورودي رتبة مورد نظر رو بياره مصاحبه براي بعد از امتحانات شهريوره؟؟؟
توسط: کس ننه ي ممد شاقولي در تاریخ: 93/03/18-11:24
با عرض سلام خدمت هوشنگ کس کش و همه ي دست اندر کاران کسخل پشت ديوار..................يه توضيح بدم خدمت بعضي کونيا که چرا اسم مادر شاعقولي رو انتخاب کردم............خب مادرش خيلي خوشکله و بخاظر همين اسم اونو انتخاب کردم......خداوکيلي وقتي مياد مدرسه همه روش شق ميکنن................تازه پستوناشو نديدي....بايد بخوريش.........................خب ديگه کس ليسي ننه ي مردم بسه ديگه....خب ديگه حرفي ندارم.....فقط وقتي ديديش يه توکوني تز طرف من بش بزن......خدافظظظظ تا پست بعدي
توسط: خار کسه در تاریخ: 93/03/13-14:04
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مادر شاهقولي عباسي و هوشنگ ديوث....................... چند وقتي بود نبودم...مشکل پيش اومده بود////////////اما سريع اومدم.........خب.........بريم سر اصل مطلب......... بابا بچه ها اينايي که اينجا نوشته همش کسه شعره همشم تخسير هوشنگ ديوصه هوشنگ چاقالو......خب ديگه حرفي ندارم.....خدافظظظظ
ارسال دیدگاه
نام :  
رایانامه :  
موضوع:  
متن کامل :